صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي