آواي ثروت كيان

::: مشخصات صندوق آواي ثروت كيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق آواي ثروت كيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق آواي ثروت كيان