مشترک گنجینه ارمغان الماس

::: مشخصات صندوق مشترک گنجینه ارمغان الماس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک گنجینه ارمغان الماس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک گنجینه ارمغان الماس