سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس

::: مشخصات صندوق سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سرمايه گذاري مشترك ارمغان الماس