افق روشن بانك خاورميانه

::: مشخصات صندوق افق روشن بانك خاورميانه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق افق روشن بانك خاورميانه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق افق روشن بانك خاورميانه