نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق افق روشن بانک خاورمیانه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق افق روشن بانک خاورمیانه