افق روشن بانک خاورمیانه

::: مشخصات صندوق افق روشن بانک خاورمیانه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق افق روشن بانک خاورمیانه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق افق روشن بانک خاورمیانه