نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا