بازارگردانی صنعت مس

::: مشخصات صندوق بازارگردانی صنعت مس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی صنعت مس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی صنعت مس