نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی صنعت مس
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی صنعت مس