نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی