اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران