نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران