مشترک صبای هدف

::: مشخصات صندوق مشترک صبای هدف

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک صبای هدف

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک صبای هدف