ارزش آفرین گلرنگ

::: مشخصات صندوق ارزش آفرین گلرنگ

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرین گلرنگ

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارزش آفرین گلرنگ