نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ارزش آفرین گلرنگ
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق ارزش آفرین گلرنگ