توسعه سرمایه نیکی

::: مشخصات صندوق توسعه سرمایه نیکی

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه سرمایه نیکی

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق توسعه سرمایه نیکی