نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه سرمایه نیکی
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق توسعه سرمایه نیکی