نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد