پارند پايدار سپهر

::: مشخصات صندوق پارند پايدار سپهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پارند پايدار سپهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پارند پايدار سپهر