نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار