سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار

::: مشخصات صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار