بازارگرداني ملت

::: مشخصات صندوق بازارگرداني ملت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگرداني ملت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگرداني ملت