نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگرداني چند سهمي سپهر بازار سرمايه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگرداني چند سهمي سپهر بازار سرمايه