نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه