صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آس