صندوق سرمايه‌گذاري مشترك با درآمد ثابت نوين نگر آس

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك با درآمد ثابت نوين نگر آس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك با درآمد ثابت نوين نگر آس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه‌گذاري مشترك با درآمد ثابت نوين نگر آس