نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص)
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص)