قابل معامله آتیه درخشان مس

::: مشخصات صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس