اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا