اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد