نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد