پرديس

::: مشخصات صندوق پرديس

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق پرديس

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق پرديس