گنجينه اميد ايرانيان

::: مشخصات صندوق گنجينه اميد ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجينه اميد ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق گنجينه اميد ايرانيان