صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان