نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان