نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه