مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه

::: مشخصات صندوق مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه