اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان