اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان