نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان