قابل معامله گنجينه آينده روشن

::: مشخصات صندوق قابل معامله گنجينه آينده روشن

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله گنجينه آينده روشن

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله گنجينه آينده روشن