اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر