نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر