نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردان گروه توسعۀ بهشهر