بازارگردانی گسترش صنعت دارو

::: مشخصات صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی گسترش صنعت دارو