بازارگرداني گسترش صنعت دارو

::: مشخصات صندوق بازارگرداني گسترش صنعت دارو

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگرداني گسترش صنعت دارو

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگرداني گسترش صنعت دارو