قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان

::: مشخصات صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان