صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

::: مشخصات صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید