نيكوكاري نداي اميد

::: مشخصات صندوق نيكوكاري نداي اميد

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري نداي اميد

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري نداي اميد