نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان