اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم

::: مشخصات صندوق اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصي بازارگرداني حكمت ايرانيان يكم