اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

::: مشخصات صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم