نیکوکاری ایتام برکت

::: مشخصات صندوق نیکوکاری ایتام برکت

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری ایتام برکت

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نیکوکاری ایتام برکت