با درآمد ثابت كاريزما

::: مشخصات صندوق با درآمد ثابت كاريزما

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت كاريزما

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق با درآمد ثابت كاريزما