يكم آبان

::: مشخصات صندوق يكم آبان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق يكم آبان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق يكم آبان