نیکوکاری دانشگاه الزهرا

::: مشخصات صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا