نيكوكاري دانشگاه الزهرا

::: مشخصات صندوق نيكوكاري دانشگاه الزهرا

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نيكوكاري دانشگاه الزهرا

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق نيكوكاري دانشگاه الزهرا