بازارگردانی نوین پیشرو

::: مشخصات صندوق بازارگردانی نوین پیشرو

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی نوین پیشرو

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق بازارگردانی نوین پیشرو