نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو
نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق بازارگرداني اختصاصی نوين پيشرو