صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان

::: مشخصات صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان

::: نمودار ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری و تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان

::: نمودار خالص ارزش داراییها صندوق صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد لوتوس پارسيان